Stypendia

oświadczenie

oświadczeniepdf

wniosek

STYPENDIA SZKOLNE W GMINIE DĄBRÓWKA
na rok szkolny 2019/ 2020


INFORMACJA NA TEMAT POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
DLA UCZNIÓWN ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DĄBRÓWKA.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. Nr 281, poz. 2781) wprowadziła z dniem 1 stycznia 2005 r. nowe rodzaje pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Druki wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego będą wydawane w:

• szkołach podstawowych,
• Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce- (Urząd Gminy- pokój nr 15).

Wnioski o przyznanie stypendium na okres od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. wraz z opinią dyrektora szkoły oraz załącznikami potwierdzającymi dochód należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2019 r. w CUW- (Urząd Gminy- pokój nr 15).


Pomoc materialna przysługuje:

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych ( ... )- do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Uczniowi może być przyznana pomoc o charakterze socjalnym.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być w roku 2019 większa niż kwota 528 zł netto (zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z zmianami).

Statystyka strony

Strona oglądana: 337 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Paweł Roguski, data: 01.09.2019 r., godz. 10.32
Ostatnia aktualizacja:Paweł Roguski, data: 01.09.2019 r., godz. 10.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.09.2019 r., godz. 10.37Paweł RoguskiEdycja strony
01.09.2019 r., godz. 10.32Paweł RoguskiDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa we Wszeborach
Zawartość merytoryczna: Szkoła Podstawowa we Wszeborach, e-mail: spwszebory@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 grudnia 2010 r.