Rok szkolny 2021/2022

Liczba odwiedzających: 652

W roku szkolnym 2021/22 w naszej szkole już po raz drugi będzie realizowany ogólnopolski projekt grantowy wspierający talenty informatyczne zatytułowany „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”.
W ramach otrzymanego grantu w szkole zostanie zorganizowane kółko informatyczne o profilu programistycznym. W zajęciach, które będą prowadzone od października do maja, wezmą udział uzdolnieni uczniowie klas VII i VIII, którzy chcieliby się rozwijać w kierunkach związanych z programowaniem i algorytmiką. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

We wrześniu wśród uczniów klas VII i VIII zostanie przeprowadzona akcja informacyjna oraz rekrutacja członków kółka. W ramach otrzymanych środków zostaną zakupione pomoce do prowadzenia zajęć oraz książki i materiały dla
uczniów.

Szczegółowe informacje o działalności kółka będą na bieżąco umieszczane w aktualnościach na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.
Tomasz Rurarz – nauczyciel informatyki

Kilka słów o najważniejszych celach projektu (informacja ze strony cmi.edu.pl)
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.
Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów.

Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych wykazujących predyspozycje do pracy oraz zainteresowania pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą - uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, uczniów szkół średnich w tym liceów ogólnokształcących i techników oraz szkół branżowych I i II stopnia.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

Całkowita wartość projektu: 50 239 096,15 zł
Kwota dofinansowania: 49 885 951,15 zł
w tym wartość dofinansowania ze środków UE: 42 218 480,45 zł
Termin realizacji: 11.12.2018 – 31.12.2023